• -
 • â (F.) [آ [1.ünlem edatı ey, hey. 2.iki kelimenin arasına girerek, anlamı
 • pekiştiren yeni kelimeler türetmeye yarayan orta ek.
 • a’dâ (A.) [اعدا [düşmanlar.
 • a’dâd (A.) [اعداد [sayılar.
 • â’ik (A.) [عائق [engel.
 • a’lâ (A.) [اعلی [en yüksek, en yüce.
 • a’lâf (A.) [آلاف [otlar.
 • a’lâl (A.) [اعلال [1.hastalıklar. 2.sebepler.
 • a’lâm (A.) [اعلام [1.bayraklar. 2.özel isimler.
 • a’lem (A.) [اعلم [en iyi bilen.
 • a’mâ (A.) [اعمی [kör.
 • a’mâk (A.) [اعماق [derinlikler.
 • a’mâl (A.) [اعمال [işler, ameller, davranışlar.
 • a’mâr (A.) [اعمار [1.ömürler. 2.yaşlar.
 • a’nî (A.) [اعنی [yani.
 • a’râb (A.) [اعراب [Araplar, çöl arapları.
 • a’râbî (A.) [اعرابی [çöl arabı.
 • a’râz (A.) [اعراض [belirtiler. 
 • a’sâb (A.) [اعصاب [sinirler.
 • a’sâr (A.) [اعصار [yüz yıllar.
 • a’şâr (A.) [اعشار [öşür vergileri, onda birler.
 • a’şârî (A.) [اعشاری [ondalık.
 • a’vec (A.) [اعوج [yamuk, eğri büğrü.
 • a’ver (A.) [اعور [tek gözlü.
 • a’yâd (A.) [اعياد [bayramlar.
 • a’yân (A.) [اعيان [1.ileri gelenler, eşraf, sosyete. 2.gözler.
 • a’yün (A.) [اعين [1.gözler. 2.pınarlar.
 • a’zâ (A.) [اعضا [1.üyeler. 2.organlar.
 • a’zam (A.) [اعظم [en büyük.
 • âb (F.) [آب [1.su. 2.deniz. 3.ırmak. 4.tükürük. 5.özsuyu. 6.ter. 7.döl suyu.
 • 8.sidik. 9.parlaklık. 10.yüzsuyu. 11.letafet, hava.
 • âb (F.) [آب [Ağustos.
 • âb -ı âbistenî [آبستنی آب [1.meni; 2.bitkilerin yetişmesine neden olan su.
 • âb -ı adâlet [عدالت آب [1.adalet suyu; 2.doğruluğun bereketi.
 • âb -ı ahmer [احمر آب [1.kızıl su. 2.kırmızı şarap. 3.gözyaşı.
 • âb -ı âteşîn [آتشين آب [1.ateşli su; 2.kırmızı şarap; 3.gözyaşı.
 • âb -ı bâdereng [رنگ باده آب [1.kızıl su. 2.gözyaşı, kanlı gözyaşı.
 • âb -ı engûr [انگور آب [1.üzüm suyu. 2.şarap.
 • âb -ı harâbât [خرابات آب) [meyhane suyu) şarap.
 • âb -ı kevser [کوثر آب [1.cennet suyu, 2.şarap.
 • ab’âb (A.) [عبعاب [vantrolog. 
 • abâ (A.) [عبا [1.kaba yün kumaş. 2.aba.
 • âbâ’ (A.) [آباء [1.babalar. 2.gezegenler.
 • âbâd (A.) [آباد [ebedler.
 • âbâd (F.) [آباد [bayındır, mamûr.
 • âbâd etmek/eylemek 1.mamûr etmek. 2.zenginleştirmek. 3.huzur vermek.
 • âbâd olmak 1.mamûrlaşmak. 2.zenginleşmek. 3.huzura kavuşmak.
 • âbâdân (F.) [آبادان [bayındır.
 • âbâdânî (F.) [آبادانی [bayındırlık.
 • âbâdî (F.) [آبادی [1.bayındırlık. 2.ince Hint kağıdı.
 • âbâl (A.) [آبال [develer.
 • âbân (F.) [آبان [Âbân ayı.
 • abâpûş (A.-F.) [عباپوش [1.abalı. 2.derviş. 3.yoksul.
 • âbâr (A.) [آبار [kuyular.
 • âbcâme (F.) [آبجامه [su kabı.
 • âbçîn (F.) [آبچين [peştemal.
 • abd (A.) [عبد [1.kul. 2.köle.
 • âbdân (F.) [آبدان [1.su kabı. 2.mesane.
 • âbdâr (F.) [آبدار [1.sulu. 2.parlak. 3.hoş
 • âbdendân (F.) [آبدندان [1.bön. 2.âciz.
 • abdest (F.) [آبدست [1.abdest. 2.paylama.
 • abdesthâne (F.) [آبدستخانه [1.tuvalet. 2.abdest alınan yer.
 • abdestlik (F.-T.) kısa cübbe.
 • âbek (F.) [آبک [1.sulu. 2.cıva. 
 • abes (A.) [عبث [saçma, abes.
 • âbgîne (F.) [آبگينه [1.kristal. 2.kadeh. 3.sürahi. 4.ayna. 5.gözyaşı.
 • âbgîr (F.) [آبگير [1.havuz. 2.su birikintisi.
 • âbgûn (F.) [آبگون [1.su rengi. 2.mavi.
 • abher (A.) [عبهر [1.nergis. 2.zerrinkadeh çiçeği. 3.yasemin.
 • âbhîz (F.) [آبخيز [büyük dalga.
 • âbhord (F.) [آبخورد [nasip.
 • âbırû (F.) [آبرو [yüzsuyu.
 • âbî (F.) [آبی [mavi.
 • âbid (A.) [عابد [1.ibadet eden. 2.erkek adı.
 • abîd (A.) [عبيد [1.kullar. 2.köleler.
 • âbidât [آبدات [anıtlar.
 • âbide (A.) [آبده [anıt.
 • âbidevî (A.) [آبدوی [anıtsal.
 • âbile (F.) [آبله [1.su çiçeği. 2.sivilce. 3.su kabarcığı.
 • âbir (A.) [عابر [yaya.
 • âbisten (F.) [آبستن [gebe.
 • âbistengâh (F.) [آبستنگاه [döl yatağı.
 • âbişhor (F.) [آبشخور [1.sulama yeri. 2.nasip.
 • âbkâr (F.) [آبکار [1.saka. 2.ayyaş.
 • âbkeş (F.) [آبکش [1.saka, su çeken. 2.kevgir.
 • âbnûs (F.) [آبنوس [abanoz.
 • âbrâh (F.) [آبراه [su yolu, kanal. 
 • abraş (A.) [ابرش [alacalı.
 • âbrîz (F.) [آبریز [1.tuvalet. 2.ıbrık.
 • âbşâr (F.) [آبشار [çağlayan.
 • abûs (A.) [عبوس [somurtkan.
 • âbühava (F.-A.) [هوا و آب [iklim.
 • âbzih (F.) [آبزه [1.su kaynağı. 2.gözyaşı.
 • âc (A.) [ عاج [fildişi.
 • âc (F.) [آج [ılgın ağacı.
 • acâib (A.) [عجائب [tuhaf, ilginç, acaip.
 • acâleten (A.) [عجالة [alelacele.
 • aceb (A.) [عجب [1.tuhaflık. 2.acaba.
 • acebâ (A.) [عجبا [acaba.
 • acele (A.) [عجله [acele.
 • aceleten (A.) [عجلة [çarçabuk, alelacele.
 • acem (A.) [عجم [1.arap olmayan. 2.İranlı, acem.
 • acemaşîran (A.) [عشيران عجم [Türk mûsikisinde bir makam.
 • acemce (A.-T.) Farsça.
 • acemî (A.) [عجمی [1.deneyimsiz, acemi. 2.İranlı.
 • acemistan (A.-F.) [عجمستان [İran.
 • acemiyân (A.-F.) [عجميان [1.deneyimsizler. 2.İranlılar.
 • aceze (A.) [عجزه [düşkünler, âcizler.
 • acîb (A.) [عجيب [tuhaf, acayip, ilginç.
 • acîbe (A.) [عجيبه [şaşılacak şey. 
 • âcil (A.) [عاجل [acil.
 • âcilen (A.) [عاجلا [derhal, acil olarak.
 • acîn (A.) [عجين [macun, yoğurulmuş.
 • âciz (A.) [عاجز [1.aciz. 2.ben.
 • âcizâne (A.-F.) [عاجزانه [1.acizce. 2.alçakgönüllüce.
 • âcizî (A.-F.) [عاجزی [acizlik.
 • âciziyyet (A.) [عاجزیت [acizlik.
 • âcizleri (A.-T.) bendeniz, ben.
 • acûl (A.) [عجول [aceleci.
 • acûlâne (A.-F.) [عجولانه [acele acele.
 • acûz (A.) [عجوز [1.kocakarı. 2.cadı.
 • acûze (A.) [عجوزه [1.kocakarı. 2.cadı.
 • âcür (F.) [آجر [1.tuğla. 2.kiremit.
 • acz (A.) [عجز [acizlik, çaresizlik, bir şey yapamama.
 • âdâb (A.) [آداب [1.edepler, terbiyeler. 2.yol yordam.
 • adalât (A.) [عضلات [kaslar.
 • adale (A.) [عضله[1.kas. 2.kaslar.
 • adâlet (A.) [عدالت [adalet.
 • adaletkâr (A.-F.) [عدالتکار [adil, adaletli.
 • âdât (A.) [عادات [âdetler, alışkanlıklar.
 • adâvet (A.) [عداوت [düşmanlık.
 • adâvet etmek/eylemek düşmanlık gütmek.
 • add (A.) [عد [sayma, görme, değerlendirme, kabul etme. 
 • addedilmek sayılmak, görülmek, değerlendirilmek.
 • addetmek/eylemek saymak, görmek, değerlendirmek.
 • addolunmak sayılmak, kabul edilmek.
 • aded (A.) [عدد [sayı.
 • adeden (A.) [عددا [sayıca.
 • adedî (A.) [عددی [sayısal.
 • âdem (A.) [آدم [1.ilk insan, Adem Peygamber. 2.insan, adam.
 • adem (A.) [عدم [yokluk, bulunmama, adem.
 • adem -i muvaffakiyet [ موفقيت عدم [başarısızlık.
 • adem -i muvazenet [ موازنت عدم [dengesizlik.
 • adem -i riâyet [ رعایت عدم [uymama..
 • adem -i te’lîfiyet [ تأليفيت عدم [uzlaşamama, bir araya gelememe.
 • adem -i teveccüh [توجه عدم [ ilgisizlik.
 • ademâbâd (A.-F.) [آباد عدم [yokluk ülkesi.
 • âdemhâr (A.-F.) [خوار آدم [yamyam, insan yiyen.
 • âdemî (A.-F.) [آدمی[1.insanoğlu. 2.insanlık.
 • âdemiyân (A.-F.) [آدميان [insanlar.
 • âdemiyyet (A.) [آدميت [1.insanlık. 2.adamlık.
 • ades (A.) [عدس [mercimek.
 • adese (A.) [عدسه [mercek.
 • âdet (A.) [عادت [alışkanlık, âdet.
 • âdeta (A.) [عادتا [basbayağı.
 • âdeten (A.) [عدتا [âdet olarak, geleneklere göre. 
 • adhâ (A.) [اضحی [kurbanlar.
 • âdi (A.) [عادی [sıradan, âdi, değersiz.
 • adîd (A.) [عدید [birçok.
 • adîde (A.) [عدیده [birçok.
 • âdil (A.) [عادل [adaletli.
 • adîl (A.) [عدیل [eşit, denk.
 • âdilâne (A.-F.) [عدلانه [adilce.
 • adîm (A.) [عدیم [yok olan.
 • adîmülimkân (A.) [الامکان عدیم [imkânsız.
 • âdiye (A.) [عادیه [alışılmış, sıradan.
 • adl (A.) [عدل [adalet.
 • adlâ’ (A.) اضلاع [kenarlar.
 • adlî (A.) [عدلی [adalet ile ilgili.
 • adliyye (A.) [عدليه [mahkeme, adliye.
 • adn (A.) [عدن [cennet.
 • adû (A.) [عدو [düşman.
 • âfâk (A.) [آفاق [ufuklar.
 • âfâkî (A.) [آفاقی [1.nesnel. 2.şuradan buradan konuşma.
 • âfât (A.) [آفات [afetler, belalar.
 • âferîde (F.) [آفریده [yaratık, yaratılmış, mahluk.
 • âferîdgâr (F.) [آفریدگار [yaratan, Tanrı.
 • âferîn (F.) [آفرین [bravo, çok yaşa, aferin.
 • âferîn (F.) [آفرین [yaratan. 
 • âferînende (F.) [آفریننده [yaratıcı.
 • âferîniş (F.) [آفرینش [yaratılış.
 • âfet (A.) [آفت [1.afet, bela, felaket. 2.güzel sevgili.
 • âfet -i cân [ جان آفت [1.can belası. 2.güzel.
 • âfet -i devrân [ دوران آفت [1.güzel, dilber.
 • âfetengîz (A.-F.) [انگيز آفت [afet getiren.
 • âfetresân (A.-F.) [رسان آفت [bela getiren.
 • âfetzede (A.-F.) [زده آفت [belaya uğramış, afet görmüş.
 • afîf (A.) [عفيف [iffetli.
 • âfil (A.) [آفل [1.batan. 2.görünmez olan.
 • âfitâb (F.) [ آفتاب [güneş.
 • âfitâbcemâl (F.-A.) [ جمال آفتاب [güzel yüzlü, parlak yüzlü, yüzü güneş gibi
 • parlayan, sevgili, maşuk.
 • âfiyet (A.) [عافيت [esenlik.
 • âfiyet bulmak sağlığına kavuşmak.
 • afiyetbahş [ بخش آفيت [afiyet verici.
 • afrika (A.) [افریقا [Afrika kıtası.
 • afsun (F.) [افسون [büyü, efsun.
 • âftâb (F.) [آفتاب [güneş.
 • âftâbe (F.) [آفتابه [ıbrık, su kabı.
 • âftâbgîr (F.) [آفتابگير [güneş alan, güneş gören.
 • âftâbî (F.) [آفتابی [güneşlik.
 • âftâbrû (F.) [رو آفتاب [parlak yüzlü. 
 • afv (A.) [عفو [bağışlama, af.
 • âgâh (F.) [آگاه [haberdar.
 • âgâh etmek haberdar etmek.
 • âgâh olmak haberdar olmak.
 • âgâhî (F.) [آگاهی [haberdarlık.
 • âgeh (F.) [آگه [haberdar.
 • âgehî (F.) [آگهی [haberdarlık.
 • âgîn (F.) [آگين [dolu.
 • âgûş (A.) [آغوش [kucak.
 • âğâliş (F.) [آغالش [kışkırtma.
 • ağayân (T.-F.) [آغایان [ağalar.
 • âğâz (F.) [آغاز [1.başlama. 2.başlangıç.
 • ağbiyâ (A.) [اغبيا [kalın kafalılar.
 • âğişte (F.) [آغشته [bulaşmış, bulanık.
 • ağlâl (A.) [اغلال [1.boyunduruklar. 2.zincirler.
 • ağlât (A.) [اغلاط [hatalar.
 • ağleb [(A.) [احتمال اغلب [çoğunlukla, genellikle, sık sık.
 • ağleb -i ihtimâl [احتمال اغلب [büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla.
 • ağnâ (A.) [اغنی [en zengin.
 • ağnâm (A.) [اغنام [koyunlar.
 • ağniyâ (A.) [اغنيا [zenginler.
 • ağniye (A.) [اغنيه [şarkılar.
 • ağrâs (A.) [اغراس [fidanlar. 
 • ağrâz (A.) [اغراض [maksatlar.
 • ağsân (A.) [اغصان [dallar.
 • ağşiye (A.) [اغشيه [1.perdeler. 2.zarlar.
 • ağyâr (A.) [اغيار [yabancılar.
 • ah (A.) [اخ [1.kardeş. 2.dost.
 • âh (F.) [آه [1.feryat etme, feryat. 2.ilenme.
 • âh almak biri tarafından kendisine ilenilmek.
 • âh ü zâr [ زار و آه [âh edip inleme.
 • âhâd (A.) [آحاد [birler.
 • ahad (A.) [احد [bir.
 • ahali (A.) [اهالی [halk, ahali, insan topluluğu.
 • ahavât (A.) [اخوات [kızkardeşler.
 • ahbâb (A.) [احباب [1.dostlar. 2.dost.
 • ahbap (A.) [احباب [dostlar, sevdikler.
 • ahbâr (A.) [اخبار [haberler.
 • ahcâr (A.) [احجار [taşlar.
 • ahd (A.) [عهد [1.yemin, and. 2.çağ, devir. 3.söz verme.
 • ahd -i atîk [عتيق عهد [Tevrat, Zebur ve Mezâmir.
 • ahd -i cedîd [جدید عهد [İncil ve ekleri.
 • ahdar (A.) [احضر [yemyeşil.
 • ahdâs (A.) [احداث [1.yeni olaylar. 2.dertler. 3.gençler.
 • ahdeb (A.) [احدب [kambur.
 • ahdnâme (A.-F.) [عهدنامه [ahitname, antlaşma metni. 
 • ahdüpeymân (A.-F.) [پيمان و عهد [and.
 • âhek (F.) [آهک [kireç.
 • âhen (F.) [آهن [demir.
 • âhendil (F.) [دل آهن [acımasız.
 • âheng (F.) [آهنگ [1.uyum, ahenk. 2.eğlence.
 • âheng -i esvât [اصوات آهنگ [ses uyumu.
 • âhengdâr (F.) [آهنگدار [uyumlu.
 • âhenger (F.) [آهنگر [demirci.
 • âhenggüzâr (F.) [ گذار آهنگ [uyumlu, ahenkli.
 • âhenîn (F.) [آهنين [1.demirden. 2.demir gibi.
 • âhenîndil (F.) [دل آهنين [1.katı yürekli. 2.yiğit.
 • âhenk (F.) [آهنگ [ahenk, uyum.
 • âhenkdâr (F.) [دار آهنگ [uyumlu, ahenkli.
 • âhenkeş (F.) [آهنکش [miknatıs.
 • âhenrüba (F.) [ربا آهن [miknatıs.
 • âhensâ(y) (F.) [سای آهن [törpü.
 • âher (A.) [آخر [başka, diğer.
 • âheste (F.) [آهسته [yavaş, usul, ağır.
 • âhestegî (F.) [آهستگی [yavaşlık.
 • ahfâ (A.) [اخفا [en gizli.
 • ahfâd (A.) [احفاد [torunlar.
 • ahger (F.) [اخگر [kor ateş.
 • ahibbâ (A.) [احبا [dostlar, sevilenler; sevgililer. 
 • ahid (A.) [عهد [söz, yemin.
 • ahidşiken (A.-F.) [عهدشکن [sözünden dönen, antlaşmayı bozan.
 • âhîhte (F.) [آهيخته [kınından çıkmış, sıyrılmış.
 • ahîr (A.) [آخر [son, en son.
 • âhir -i kâr [کار آخر [1.sonunda. 2.sonuç.
 • âhirbîn (A.-F.) [آخربين [ileri görüşlü.
 • âhire (A.) [آخره [son.
 • ahîren (A.) [اخيرا [geçenlerde, son zamanlarda, son olarak.
 • âhiret (A.) [آخرت [öbür dünya.
 • âhiretlik (A.-T.) 1.ahiret kardeşi. 2.evlat edinilen öksüz.
 • âhirin (A.-F.) [آخرین [1.sonuncu. 2.sonrakiler.
 • âhirkâr (A.-F.) [آخرکار [sonunda, nihayet.
 • âhirülemr (A.) [آخرالامر [sonunda, işin sonunda.
 • âhiz (A.) [آخذ [alan.
 • ahize (A.) [آخذه [alıcı gereç.
 • ahkâm (A.) [احکام [hükümler.
 • ahlâf (A.) [اخلاف [halefler.
 • ahlâk (A.) [اخلاق [huy, ahlak.
 • ahlâk -ı amelî [عملی اخلاق [uygulamadaki ahlak anlayışı.
 • ahlâk -ı hasene [حسنه اخلاق [iyi huy.
 • ahlâk -ı nazarî [نظری اخلاق [teorideki ahlak anlayışı.
 • ahlâk -ı zemîme [ذميمه اخلاق [kötü huy.
 • ahlâken (A.) [اخلاقا [ahlakça. 
 • ahlâkiyat (A.) [اخلاقيات [ahlak bilgisi.
 • ahlâkiyûn (A.) [اخلاقيون [ahlakçılar.
 • ahlâm (A.) [احلام [1.karmakarışık rüyalar. 2.düşazmalar.
 • ahlât (A.) [اخلاط [salgılar.
 • ahlât -ı erba’a [اربعه اخلاط [dört özsuyu kan, salya, safra, dalak.
 • ahmak (A.) [احمق [budala, aptal, ahmak.
 • ahmakâne (A.-F.) [احمقانه [ahmakça.
 • ahmakî (A.-F.) [احمقی [ahmaklık.
 • ahmer (A.) [احمر [kırmızı, kızıl.
 • ahrâm (A.) [احرام [1.kutsal yerler. 2.haremler. 3.hanımlar, eşler.
 • ahrâr (A.) [احرار [özgürler.
 • ahrârâne (A.-F.) [احرارانه [özgürce.
 • ahrâs (A.) [احراس [koruyucular, muhafızlar.
 • ahret (A.) [آخرت [öbür dünya, ahiret.
 • ahretlik (A.-T.) 1.ahiret kardeşi. 2.evlat edinilen öksüz.
 • ahsâs (A.) [احساس [duygular.
 • ahsen (A.) [احسن [en güzel.
 • ahşâ’ (A.) [احشاء [1.iç organlar, 2.bölgeler, yöreler.
 • ahşâb (A.>T.) [اخشاب [1.ahşap. 2.keresteler.
 • ahşâm (A.) [احشام [maiyet.
 • ahtâb (A.) [احطاب [odunlar.
 • ahtâr (A.) [اخطار [tehlikeler.
 • âhte (F.) [آخته [1.iğdiş edilmiş. 2.kınından çıkarılmış. 
 •  16
 • ahter (F.) [اختر [yıldız.
 • ahter -i dünbâledâr [دار دنباله اختر [kuyruklu yıldız.
 • ahterbîn (F.) [اختربين [astrolog, yıldızbilimci.
 • ahterşinâs (F.) [اخترشناس [yıldızbilimci.
 • ahterşümâr (F.) [اخترشمار [1.yıldızbilimci. 2.geceleri uyuyamayan.
 • ahu (A.) [اخو [kardeş.
 • âhû (F.) [آهو [ceylan, karaca.
 • âhûbere (F.) [آهوبره [ceylan yavrusu.
 • âhûdil (F.) [آهودل [ödlek, korkak.
 • âhund (F.) [آخوند [molla, hoca.
 • âhûnigah (F.) [آهونگاه [ceylan bakışlı.
 • âhur (F.) [آخر [ahır.
 • âhuvân (F.) [آهوان [ceylanlar.
 • âhûvâne (F.) [آهوانه [ceylan gibi.
 • âhüvâh(F.) [واه و آه [feryat, sızlanma, hayıflanma.
 • âhüvâveylâ (F.-A.) [ واویلا و آه [feryat, âh çekme, figan etme.
 • âhüzâr (F.) [زار و آه [âh çekip inleme.
 • ahvâl (A.) [احوال [haller, durumlar.
 • ahvâl -i âdiye [عادیه احوال [olağan haller.
 • ahvâl -i sıhhiye [صحيه احوال [sağlık durumu