Öğretim Kavram ve Olgusu

"Eğitim kavramı öğretimi kapsayabilir, ancak öğretim kavramı eğitimi kapsayamaz."
Öğretim Kavram ve Olgusu

Bazen eğitim ve öğretim kavramları yanlışlıkla birbiri yerine kullanılan terimler ve olgulardır. Hâlbuki gerek anlam, gerek kapsama alanı açısından farklı kavramlardır. Öğretim, eğitimin planlı, programlı biçimde belirli zaman dilimi içerisinde, belli mekânda gerçekleştirilen bölümüdür. Anlaşılacağı üzere öğretim, eğitimden daha dar kapsamlıdır.

Eğitim kavram ve olgusu, mekân ve zaman açısından daha kapsamlı, uzun soluklu ve çok boyutludur. Öğretim ise, zaman ve mekânla beraber öğretmenin, velinin, talebenin beklentileri de belirlenmiş durumdadır. Öğretim, eğitimin okullarda veya eğitim kurum ve mekânlarında planlı, programlı yürütüldüğü kısımdır.Günümüz yaşam ve ilim şartlarında öğretim faaliyetleri okullarla sınırlı kalmamıştır. Büyük ölçüde okullarda gerçekleştirildiği söylenebilecek bir faaliyet olmuştur. Okul dışı öğretim faaliyetleri arasında usta-çırak ilişkisi çerçevesinde mesleki öğretim uygulamaları, hizmet içi eğitim kapsamında özel öğretimler de önemli yere sahiptir. Günümüzde öğretim tanımına ilişkin bir tanım ön plana çıkmaya başlamıştır; “Öğretim, öğrenmeyi öğretmektir.” Şeklinde ifade edilmektedir.

“Öğrenci hazır ise öğretmen gelir.” Yaklaşımının önemi her geçen gün daha da iyi kavranabilmektedir.

Öğrenmenin Öğretimi

Artık günümüz çağında bireye isteği ve ilgisi dışında bir bilginin öğretilmesi olanaksızlaşmış, dayatma mantığına dayalı bu öğretim yaklaşımı da kabul görmemektedir. Daha çok öğretmenin öğretilmesi önem kazanmıştır.

Öğretim sürecinde konuların bir veya birkaç yaklaşımla ele alınıp, öğretilmeye çalışılması öğrencilerin sınırlandırılmasını sağlamıştır. Çünkü bir konunun birçok yaklaşıma göre değerlendirilmesi mümkündür. Burada öğretmene ciddi iş düşmektedir ve öğrencilere farklı yaklaşım biçimlerinin de olduğunu kavratmalı ve uygun şartlarla öğretim sağlamalıdır. Bu sayede öğrenciler bir kalıpta sınırlandırılmayacak, her öğrenci kendi bakış açısıyla öğrenmeyi ve ilgili bilgiyi öğrenecektir.

Günümüzde etkisini yitiren geleneksel öğretim süreci, çoğunlukla doğru-yanlış kavramlara odaklanmaktaydı. Günümüzde ise bunun yerine doğru-yanlış kavramlarının yerini olumlu-olumsuz yönleriyle beraber ele alma yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Eski öğrenme yaklaşıma nazaran günümüzde öğretmen öğretmekle beraber yönlendirici bir rehber konumunda olup, öğrenme sürecinde öğrencinin iradesine durumu bırakmaktadır. Doğru biçimde öğrencinin yönlendirilmesi, öğrenme sürecinin en önemli aşmasıdır.

Henry Rosovsky; “Öğretmenlik işi, posta kutusu şeklinde düşünülebilecek insanların bilinçaltına düşünce atmak demektir. Ne ara gönderildiği bilinir ama ne zaman, ne şekilde, nasıl alınacağı bilinememektedir.” Şeklinde durumu ifade etmektedir. Profesyonel öğretmenlerin büyük çoğunluğu Socrates’in yöntemini kullanmaktadır. Buna göre sınıftaki tartışmaları hünerli, yaratıcı biçimde yönlendirmek öğretmenin görevi ve yeteneği dâhilindedir. Bu amaç için de belli aralıklarla öğrencilere araştırma ödevleri verilmekte yalnız öğrencilerin araştırma ödevlerinin titizce incelenmesi, ayrıntıyla değerlendirilmesi gerektiği asla göz ardı edilmemelidir.

“Günümüzde öğrenmeyi, okul ve benzeri merkezlerle sınırlamak olanaksızdır.”

Örgün Eğitim Olgusu

Yeni nesil günümüz yaşantısı ve dönem içi zaman dâhilinde insanların öğrenmesi gereken, bilgi ve birikimlerinin artırılması, karmaşıklaşmasına bağlı olarak, öğretim faaliyetlerinin tertipli bir ortam ve alanda gerçekleştirilmesi mecburi bir hal almıştır. Okul olarak nitelendirilen eğitim-öğretim merkezleri kurulmuş, bilim ve teknolojik gelişmelerle toplumsal yapıda hızla yükseliş, refah ve kalite düzeyinde artış olmuş, eğitim kurumlarına da ihtiyaç artmıştır. Öyle ki, vazgeçilmez bir hal almıştır.

Okullardaki eğitim-öğretim, biçimsel esaslar dâhilinde yürütmekte olup, önceden hazırlanmış belli programlar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin öğretim konu ve materyalleri teorik ve uygulamalı olarak planlanmaktadır.

Örgün Öğretim/Eğitim, MEB (Milli Eğitim Bakanlı) tarafından belli yaş gruplarına MEB amaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarının okul çatısı altında belli bir düzen dâhilinde verildiği eğitim-öğretimdir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle eğitim-öğretim ile ilgili olarak örgün eğitim süreci de farklılaşmaya başlamıştır. İlerleyen dönemlerde öğretim ortamlarının da yeniden şekillendirilmesi, yapılandırılması kaçınılmazdır.

Yaygın Eğitim Olgusu

Örgün eğitim-öğretim sistemine hiç dâhil olmamış veya herhangi bir kademesinde bulunmamış yahut bu kademelerden de geçememiş bireyler için gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla örgün eğitime ilaveten farklı süre ve düzeylerde yaşam boyu verilen eğitim – öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tamına yaygın eğitim denilmektedir. Yaygın eğitim faaliyeti, örgün eğitime ilave olarak verilebildiği gibi, örgün eğitimin dışında kalanlara yönelik de verilmektedir. Bireylerin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimlerini sağlayabilecek nitelikte rehberlik sunan eğitim anlayışıdır.

Her toplum ve kültürde örgün eğitim kapsamına giremeyen bireyler vardır ve azımsanmayacak kadar da çoktur. Yaygın eğitime bu sebepten ötürü ciddi gereksinim duyulur. Ayrıca bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi her türlü bilgi, beceri ve davranışın okul ortamında örgün eğitimle kazandırılması da olanaksızlaşmış durumdadır.

Cumhuriyet tarihinin yaygın eğitim uygulaması ilk olarak abecenin (alfabe) kabulünün ardından “Millet Mektepleri” adıyla açılan okullardır. Bu merkezler, farklı kesimlere okuma-yazma öğretimi için kurulmuştur. 1939’dan beri sanat okullarına bağlı olarak erkeklerin demircilik, marangozluk meslekleri, kadınların da biçki, dikiş kursları olarak açılan merkezler yaygın eğitimin temellerindendir. 1960’larda ise Halk Eğitim Genel Müdürlüğü kapsamında Halk Eğitim Merkezleri faaliyete geçirilmiştir. Bugün birçok kurum ve kuruluş tarafından farklı neden ve bilgi öğretimine yönelik yaygın eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Günümüzde başlayan, gelecekte tam anlamıyla gerçekleşecek olan bütünleşme süreci ile artık örgün eğitim, yaygın eğitim ile iç içe girecektir. Açık Öğretim uygulamaları da benzer yaklaşımın ürünü olup, bu durumda değerlendirilebilir.

“Teknoloji faaliyetleri ve alanındaki otomasyonun ön plana çıkması, meslekî eğitime bakış açısını farklılaştırmıştır.”


öğretim, Öğretim Kavram ve Olgusu, Öğretim Kavram ve Olgusu, öğretim, örgün öğretim, yaygın eğitim,, #Öğretim Kavram ve Olgusu,
Okunma: 70 - Beğeni:0 |
30.01.2019 | Takip: 101-11//1548865129 = http://rastgelelik.com/ogretim-kavram-olgusu
Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları