Kerimce: Fatiha-i Şerif Kitabı
fatiha-i şerif, almanca fatiha meali, fatiha suresi, 1. söz, osmanlıca fatiha meali, ümmül kitap, fatiha iniş sebebi, ingilizce fatiha meali, el-esas #Kerimce: Fatiha-i Şerif Kitabı #Sözlük Desk Dini İlimler, Felsefe, Diğer; kerimce, fatiha suresi, el fatiha, fatiha-i şerif, fatiha meali, fatiha tefsiri, fatiha sözler, söz bir, fatiha derlemesi, abullaziz bayındır meali,
Desk AçKerimce: Fatiha-i Şerif Kitabı Kapak Resmi

Kerimce: Fatiha-i Şerif

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...
- İNDİR -
Özel olarak derlenmiştir.
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (') الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (') مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (') إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ (') اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (') صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ(')

 

 

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin  - Errahmânir'rahim - Mâliki yevmiddin - İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în - İhdinessırâtel müstakîm - Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Türkçe Transcipt:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) Errahmâni-rrahîm(i) Mâliki yevmi-ddîn(i) İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e)

 

Kelime İrdelemesi ve Anlamları:

بِسْمِ (Bismi) adıyla, اللهِ (Allahi) Allah’ın, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (errahmanirrahim) Rahmen ve Rahim (olan).

اَلْحَمْدُ (El hamdu) Hamd olsun, للهِ (Lillahi) Allah’a, رَبِّ (Rabbi) Rabbi (Yaratıcısı)  العَالَمِينَ (el alemin) Alemlerin.

 الرَّحْمَنِ (Er Rahman) O rahmandır, الرَّحِيمِ (irrahim) Rahim’dir. مَالِكِ (Maliki) Sahibidir,  يَوْمِ (Yevm) Din, الدِّينِ (iddin) gününün.

إيَّاكَ (İyya ke) Ancak sana, نَعْبُدُ (nağbudu) kulluk ederiz. وإيَّاكَ (Ve iyye ke) ve ancak senden, نَسْتَعِينُ (nestağin) senden yardım isteriz.

اِهْدِنَا (İhtina) Bizi ilet, الصِّراطَ (el sırade) yola, الْمُسْتَقِيمَ (Mustegim) dosdoğru.

 صِرَاطَ (Sırade) Yoluna, الَّذِينَ أنْعَمْت (ellezine en ğamte) Ni’met verdiğin, عَلَيْهِمْ (Aleyhim) kimselerin, غَيْرِ ا (Gğayri) değil, الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (Mağdubi Aleyhim) kendilerine gazabedilmiş (gazaba uğramış) وَلاَ (Ve La) ve değil, الضَّالِّيِنَ (eddallin) sapmışların.

Özel olarak derlenmiştir.
Özel olarak derlenmiştir.
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...

“En iyi âlimlerden…”

Bölüm 1

Meal sözcüğü, Arapça kökenli olup, “Anlam, Kavram” şeklinde karşılık bulur. Sözlükte “Bir şeyin varacağı gaye, bir şeyi eksiltmek[1] demektir. Kur’ân ayetlerini her yönüyle aynen çevirme iddiası olmaksızın nakletmek, aktarmak anlamında kullanılır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi herkesçe anlamak Arapça olmasından ötürü mümkün olmamakta ve bu hususta ise diğer dillere aktarımı gerekli görülmüştür. Başka dillere çevrisine ise Meal denilmiştir. Bu çevirilerin eksik, yetersiz olabileceği, birebir aynısından ziyade en yakın manaları olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla meallerden bilgi edinilmesi ama tefsir olmadan riayet ve mana ile hüküm çıkarılmamalıdır.

الفاتحة سورة

Abdülaziz Bayındır: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla, Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün varlıkların Sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap verme gününde yetki O’nundur. (Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz. Bizi doğru yoluna kabul et; Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Âmin)

Abdulbaki Gölpınarlı: Rahman ve rahim Allah adiyle, Hamd, alemlerin rabbi Allah'a: Rahmandır, rahimdir, din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster, nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; gazebe uğramışların da değil, sapıkların da.

Abdullah Parlıyan: Dünyada herkesi, ahrette sadece mü’minleri rahmetine alan Allah adına. Eksiksiz tüm övgüler; tüm var olanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren, Dünyada herkesi, ahrette sadece mü’minleri Rahmetine alan, Hesap gününün sahibi Allah’adır. Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz. Bizi dosdoğru yola ilet, Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Âdem Uğur: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Ahmet Hulusi: ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ´sıyla varlığımı yaratan ismi Allâh olanın Rahmâniyeti ve Rahıymiyeti ile... "Hamd" (Esmâ´sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh´a aittir...  Rahmân ve Rahıym´dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.) Din hükümlerinin (Sünnetullâh) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik´idir. Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.) Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidayet et. Ki o, in´amda bulunduklarının (nefislerinin hakikati olan Allâh Esmâ´sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna... Gazabına uğrayanların (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların) Ve (Hakikatten - Vâhid´ül EHAD üs Samed olan Allâh ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.

images.jpgAhmet Tekin: Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah'ın izni ve yardımıyla, Allah'ın adıyla. Yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların mürebbisi, sahibi Allah'a hamdolsun. * Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah'a hamdolsun. * Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi - sultanı Allah'a hamdolsun. * Allah’ım, yalnız seni ilâh tanıyor, candan Müslümanlar olarak sana teslim oluyor, saygıyla sana kulluk ve ibadet ediyor, yalnız senin şeriatına bağlanıyor, sana boyun eğiyoruz. Gayretimizin, sabırla mücadeleye devamımızın başarıya ulaşması için sadece senden medet umuyor, bize arka çıkmanı istiyoruz. * Allah’ım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir. * Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini ispat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle. Gazabına uğrayan zâlimlerin, âsilerin, dinine, Kur'ân'ına düşmanlık edenlerin, zalimleri, yahudilerin; başlarına buyruk hareket ederek hak yoldan uzaklaşıp dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih edenlerin, cahillerin, Hıristiyanların doğruluğu, muh-kemliği, güvenliği olmayan yolundan bizi uzak tut Allah’ım.

Ahmet Varol: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır. O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Hesap gününün sahibidir.  (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru olan yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Ali Bulaç: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır. (O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Hesap gününün sahibidir. (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru olan yola ilet.  Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Ali Fikri Yavuz: O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.) (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır. (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;  Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir.  Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz. Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...) Kendilerine, (fazlından ve ihsanından) nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerle velilerin) yoluna (hakkı kabul etmeyip küfre vardıklarından) gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil... (Âmin= Kabul buyur, Allah’ım!)

Bahaeddin Sağlam: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. Bütün hamd (övgü, ibadet ve teşekkürler,) âlemlerin sahibi ve terbiyecisi olan Allah’a mahsustur. (O’ndan başka hiç kimse buna layık değildir.) O (her şeyi) yasalar çerçevesinde rahmetiyle yaratan ve besleyendir. Ve yine rahmetiyle (her şeyi) olağanüstü olarak mükemmelliğe (ahrete) götürendir. O, (her şeyin ceza ve mükâfatının görüneceği) din gününün sahibidir. (İşte madem Sen böyle yücesin!) Ey Rabbimiz! Biz, yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden medet bekleriz! Sen bizi doğru yol olan sırat-ı müstakime (ortayola) yönlendir. (Onda yürümeyi bize nasip et.) Kendilerine nimet verdiğin (peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihler) yoluna… (Sebepler dünyasında boğulup) gazabına maruz kalanların yoluna değil ve (yanlış yola girip) varlığın mahiyetini anlamakta boğulup karanlık maddeye saplanan sapıkların yoluna değil.

Bayraktar Bayraklı: Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla. Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir. O, rahmet ve merhametin kaynağıdır. Din/ceza ve ödül gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!

Bekir Sadak: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O Rahman ve Rahim’dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yârdim dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Cemal Külünoğlu: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlûkata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahrette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır). Yargı (ceza ve mükâfat) gününün sahibidir. (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Celal Yıldırım: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O Rahman ve Rahim’dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yârdim dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Diyanet İşleri (Eski): Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla: Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Diyanet İşleri (Yeni): Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Edip Yüksel: Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır. Rahman, Rahim (Merhametli), Yargı (Din) Gününün sahibi. Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna.

Elmalılı Hamdi Yazır: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah'ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!). Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Elmalılı Orijinal: Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle, Hamd, o rabbiâlemîn, o rahman, rahîm,  o din gününün maliki Allâhın. Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab! Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine in'am ettiğin mes'utların yoluna. Ne o gadap olunanların ne de sapkınların.

Fizilal-il Kuran: Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla, Hamd, tüm âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur. Rahman ve Rahim, Din gününün sahibi (maliki), (Allah´ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Hasan Basri Çantay: Rahman ve rahim olan Allahın adiyle. 2,3,4. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha. 5. Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz. 6,7. Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Hayrat Neşriyat: Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle.(2) Hamd, âlemlerin Rabbi(3) olan Allah'a mahsustur.(4) (O,) Rahmândır, Rahîmdir.(5) Dîn(6) (hesab) gününün mâlikidir.  (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.(7) Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!(8) Kendilerine ni'met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil!(9) (Âmîn!)(10)

Kadri Çelik: Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

2. Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

3. Rahman'dır, Rahim'dir.

4. Hesap gününün sahibidir.

5. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

6. Bizleri doğru yola hidayet et.

7. Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış ve sapmamış kimselerin yoluna.

Mehmet Türk: Rahmân1 Rahîm2 Allah'ın3 adıyla. Hamd, bütün âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din gününün8 tek sahibi9 Allah'a mahsustur. (Ey Allah'ım!) Biz (başkalarına değil) ancak Sana kulluk ve ibadet11 eder, ancak Senden yardım dileriz. (Ey Allah'ım!) bizi o dosdoğru yoluna hidayet et. O kendilerine nimet verdiğin kimselerin15 yoluna;16 o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Muhammed Esed: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. HER TÜRLÜ ÖVGÜ yalnızca Allah'a mahsustur, bütün âlemlerin Rabbi,  Rahmân, Rahîm. Hesap Günü'nün Hâkimi. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, nimet bahşettiklerinin yoluna; gazab[ın]a uğrayanların ve sapkınlarınkine değil!

Ömer Nasuhi Bilmen: Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ'nın ismiyle (tilâvete başlarım).  Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur. Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz. Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

İbn-i Kesir: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla; Hamd; âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rahman’dır, Rahimdir. Din gününün malikidir. Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil.

Süleyman Ateş: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Âlemlerin Rabbi (sahibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun. (O) Rahman'dır, Rahim'dir. Din (ceza ve mükâfat) gününün sahibidir.  (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz! Bizi doğru yola ilet: -ni'met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!

İskender Ali Mihr: Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd; âlemlerin Rabbi olan Allah’adir. Rahmân’dır, Rahîm’dir. Dîn gününün MALİK’idir. (Allah’ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz. (Bu istiane’n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM’e (Allah’a ulaştıran yola) hidayet et (ulaştır). O (SIRATI MUSTAKÎM) ki; (başlarının) üzerlerine (Devrin İmamı’nın ruhunu) ni’met olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.

Yaşar Nuri Öztürk: Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır.  Rahman'dır, Rahîm'dir O. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O... Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dosdoğru giden yola ilet bizi... Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...

Tefhim-ul Kur’an: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

(2-4) Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.


[1] Site: “Meal Anlamı” İslamveihsan.com, Diyanet Kur’an Sözlüğü. Erişim: 27.09.2018 (http://www.islamveihsan.com/meal-nedir.html)

Özel olarak derlenmiştir.


"“Fatiha-i Şerif” adlı bu Damlahatnâme, Derlemasyon Külliyatının “Kerimce” Setine bağlıdır. Damlahatnâme olarak derlemeliği ve hakikati ön planda tutmamaktadır."

Kısa bir ara...

Beğendiyseniz bu kitabı paylaşabilirsiniz sevdiklerinizle.


Özel olarak derlenmiştir.
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...
Özel olarak derlenmiştir.
Özel olarak derlenmiştir.
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...
avatar

Ekleme için üye girişi yapmalısınız.
[ Kayıt ol | Giriş ]
Özel olarak derlenmiştir.
Özel olarak derlenmiştir.
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...
İncelemekte olduğunuz kitap sizden ayrı toplam 181 kişi tarafından da incelenmiştir.
- Yazarca & Not

29.09.2018 - 12:38 (Ct) tarihinde eklenen ve bu ana değin 5.0/5 değerlendirmesi olan Kerimce: Fatiha-i Şerif Kitabı isimli kitap deski, isimli yazar tarafından kaleme alınmıştır.
Siz de beğendiyseniz Kerimce: Fatiha-i Şerif isimli kitap deskimize oy verebilirsiniz.
Özel olarak derlenmiştir.
Kitap deskine ait diğer özellikler:
; Dini İlimler, Felsefe, Diğer - Sözlük Desk
İlgili Etiketler: fatiha-i şerif, almanca fatiha meali, fatiha suresi, 1. söz, osmanlıca fatiha meali, ümmül kitap, fatiha iniş sebebi, ingilizce fatiha meali, el-esas; kerimce, fatiha suresi, el fatiha, fatiha-i şerif, fatiha meali, fatiha tefsiri, fatiha sözler, söz bir, fatiha derlemesi, abullaziz bayındır meali,, Desk Türü
İlginizi çekebilir:
Özel olarak derlenmiştir.