Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif

"Bismillâhirrahmânirrahîm - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (') الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (') مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (') إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ (') اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (') صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ(')
Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin  - Errahmânir'rahim - Mâliki yevmiddin - İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în - İhdinessırâtel müstakîm - Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Türkçe Transcipt:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) Errahmâni-rrahîm(i) Mâliki yevmi-ddîn(i) İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e)

Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif
Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif
Bismillâhirrahmânirrahîm - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- Listen English Part - | - Hören Sie Deutsche Teilen -

Kelime İrdelemesi ve Anlamları: 

بِسْمِ (Bismi) adıyla, اللهِ (Allahi) Allah’ın, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (errahmanirrahim) Rahmen ve Rahim (olan).
اَلْحَمْدُ (El hamdu) Hamd olsun, للهِ (Lillahi) Allah’a, رَبِّ (Rabbi) Rabbi (Yaratıcısı)  العَالَمِينَ (el alemin) Alemlerin. 
 الرَّحْمَنِ (Er Rahman) O rahmandır, الرَّحِيمِ (irrahim) Rahim’dir. مَالِكِ (Maliki) Sahibidir,  يَوْمِ (Yevm) Din, الدِّينِ (iddin) gününün. 
إيَّاكَ (İyya ke) Ancak sana, نَعْبُدُ (nağbudu) kulluk ederiz. وإيَّاكَ (Ve iyye ke) ve ancak senden, نَسْتَعِينُ (nestağin) senden yardım isteriz. 
اِهْدِنَا (İhtina) Bizi ilet, الصِّراطَ (el sırade) yola, الْمُسْتَقِيمَ (Mustegim) dosdoğru. 
 صِرَاطَ (Sırade) Yoluna, الَّذِينَ أنْعَمْت (ellezine en ğamte) Ni’met verdiğin, عَلَيْهِمْ (Aleyhim) kimselerin, غَيْرِ ا (Gğayri) değil, الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (Mağdubi Aleyhim) kendilerine gazabedilmiş (gazaba uğramış) وَلاَ (Ve La) ve değil, الضَّالِّيِنَ (eddallin) sapmışların. 
 

AYET AYET MEALİ

Abdulaziz Bayındır: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla, Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün varlıkların Sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap verme gününde yetki O’nundur. (Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz. Bizi doğru yoluna kabul et; Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin)

Abdulbaki Gölpınarlı: Rahman ve rahim Allah adiyle, Hamd, alemlerin rabbi Allah'a: Rahmandır, rahimdir, din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster, nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; gazebe uğramışların da değil, sapıkların da. 

Abdullah Parlıyan: Dünyada herkesi, ahirette sadece mü’minleri rahmetine alan Allah adına. Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren, Dünyada herkesi, ahirette sadece mü’minleri Rahmetine alan, Hesap gününün sahibi Allah’adır. Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz. Bizi dosdoğru yola ilet, Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. 

Adem Uğur: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Ahmet Hulusi: ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ´sıyla varlığımı yaratan ismi Allâh olanın Rahmâniyeti ve Rahıymiyeti ile... "Hamd" (Esmâ´sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh´a aittir...  Rahmân ve Rahıym´dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.) Din hükümlerinin (Sünnetullâh) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik´idir. Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.) Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et. Ki o, in´amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ´sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna... Gazabına uğrayanların (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların) Ve (Hakikatten - Vâhid´ül EHAD üs Samed olan Allâh ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.
Ahmet Varol: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabb’i olan Allah’adır. O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Hesap gününün sahibidir.  (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru olan yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. 

Ali Bulaç: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabb’i olan Allah’adır. (O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Hesap gününün sahibidir. (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru olan yola ilet.  Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. 

Ali Fikri Yavuz: O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.) (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır. (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;  Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir.  Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz. Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...) Kendilerine, (fazlından ve ihsanından) nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerle velilerin) yoluna (hakkı kabul etmeyip küfre vardıklarından) gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil... (Amin= Kabul buyur, Allah’ım!...) 

Diyanet İşleri (Eski): Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla: Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Diyanet İşleri (Yeni): Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

Elmalılı Hamdi Yazır: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah'ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!). Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Elmalılı Orijinal: Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle, Hamd, o rabbiâlemîn, o rahman, rahîm,  o din gününün maliki Allâhın. Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab! Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine in'am ettiğin mes'utların yoluna. Ne o gadap olunanların ne de sapkınların.

Fizilal-il Kuran: Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla, Hamd, tüm âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur. Rahman ve Rahim, Din gününün sahibi (maliki), (Allah´ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Hasan Basri Çantay: Rahman ve rahim olan Allahın adiyle. 2,3,4. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha. 5. Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz. 6,7. Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Hayrat Neşriyat: Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle.(2) Hamd, âlemlerin Rabbi(3) olan Allah'a mahsustur.(4) (O,) Rahmândır, Rahîmdir.(5) Dîn(6) (hesab) gününün mâlikidir.  (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.(7) Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!(8) Kendilerine ni'met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil!(9) (Âmîn!)(10)

 

OSMANLICA YAZIM (MEAL: Elmalılı Hamdi Yazır)

راهمآن وه راهيم اولان آللاه’ين ايسمييل.
حامد او آلملرين راببي،
و راهمآن وه راهيم، و، دين كونونون ماليكى آللاه’ين. آنجاك سانا دريز كوللوغو، ايبادتى وه انجاك سندن ديلريز يارديمي، اينايتي. (يا راب!).
حيدايت يله بيزى دوغرو يولا، و كنديلرينه نيمت ورديغين موتلو كيمسلرين يولونا؛ او كازابا اوغراميشلارين وه او ساپميشلارين يولونا دغيل.

İNİŞ SEBEBİ

el-FÂTİHA
Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

- Rastgele İçerik -


Görüşler: 0
avatar
Konuyla ilgili Bingle: Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif
Detaylı incelemek için tıklayın.
Google | Biliver | Vuhuv | DuckDuck | Bul | Swisscows | Turtc | YandexCe
Hören: DEUTSCH | Listen: ENGLISH
Eklenti: Görsel 1 · Görsel 2 · Görsel 3
Misafir Blog bölümünde yer alan Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif, 29.09.2018 tarihinde yazılmış olup; 445 kez okunmuş ve 1-4 kez beğenilmiştir.

İlgili bloga ait RSS adresi: "http://www.rastgelelik.com/blog/rss/"
Sayfa adresi: "http://rastgelelik.com/fatiha-suresi"

"Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif" Blogunun 0 adet özel görüşü bulunmaktadır. Elmalılı hamdi yazır meali, el-Seb'u'l-Mesânî, fatiha osmanlıca, FATİHA, fatiha okunuşu, Fatiaha meal, fatiha-i şerif; Fatiha Suresi, Fatiha-i Şerif, el fatiha, sure-i fatiha, fatiha suresi meali, fatiha suresi açıklaması, fatiha iniş nedeni, gibi birçok benzer konuyu bünyesinde barındıran "Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif" isimli blog yazısı hakkında İngilizce - Almanca özet mevcuttur.

Fatiha Suresi - Fatiha-i Şerif, Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla, Hamd, tüm âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur. Rahman ve Rahim,

İngilizce [ENGLISH]

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful(19). Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer(20) of the worlds; ...

Almanca [DEUTSCH]

Mit dem Namen von Allah, der Barmherzig und Gnädig ist. Lob sei Allah, welcher Herr der Welten ist. Er ist Barmherzig, er ist Gnädig.

29.09.2018 | Takip: 69-2//1538203975 = http://rastgelelik.com/fatiha-suresi

>> English

English Blog

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful(19). Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer(20) of the worlds; ...

>> Deutsch

Deutsche Blog

Mit dem Namen von Allah, der Barmherzig und Gnädig ist. Lob sei Allah, welcher Herr der Welten ist. Er ist Barmherzig, er ist Gnädig.

Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları